Nieuwe wetgeving

Méér geven én nemen in franchiseland

Tot nu toe was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. Hier is echter per 1 januari 2021 verandering in aangebracht door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet franchise.

Middels het sluiten van een franchiseovereenkomst wordt er tussen een ondernemer (de franchisenemer) en een eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) een contract gesloten die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. De nieuwe wet beoogt meer evenwicht te brengen in de verhouding tussen partijen. Met name de franchisenemer, die door de wetgever als zwakkere partij wordt gezien, geniet meer bescherming middels de invoering van deze wet.

De Wet Franchise wordt opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Naast bepaalde algemene uitgangspunten zoals transparantie, redelijkheid en begrijpelijkheid van de overeenkomst en het uitgangspunt dat de franchisegever en de franchisenemer zich jegens elkaar als goed franchisegever en franchisenemer moeten gedragen, zijn er ook concrete bepalingen opgenomen voor zowel de precontractuele fase, de contractuele fase, de goodwill en het concurrentieverbod en het instemmingsrecht van de franchisenemer. De belangrijkste bepalingen worden kort besproken.

Ten aanzien van de precontractuele fase worden de artikelen 7:913 BW tot en met 7:915 BW ingevoerd. Samenvattend komen deze bepalingen neer op een verstrekkende informatieplicht van de franchisegever. Zo dient de franchisegever een ontwerp van de franchiseovereenkomst te verstrekken en moet hij inzicht verschaffen in aspecten als: de door franchisenemer te betalen vergoedingen en investeringen, de wijze van overleg tussen partijen tijdens de franchiserelatie, of het franchisegever vrijstaat te concurreren met franchisenemer, welke informatie franchisenemer krijgt over omzetgegevens van franchisegever, de financiële situatie van de beoogde locatie van de franchiseonderneming of van vergelijkbare ondernemingen etc. Eveneens dient de informatie die verstrekt wordt toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk te zijn en dient de franchisenemer een termijn van minimaal vier weken te worden geboden om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen om al dan niet de franchiseovereenkomst te sluiten.

Artikelen 7:616 BW tot en met 7:619 BW zien toe op de verplichting van de franchisegever om gedurende de looptijd van de overeenkomst, de contractuele fase, tijdig informatie te verstrekken over zaken zoals wijzigingen van de overeenkomst, van verlangde investeringen en andere relevante aspecten waarvan de franchisegever redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang zijn. Eveneens dient de franchisegever bijstand en ondersteuning te geven op onder andere commercieel en technisch vlak.

Tevens zijn in de wet enkele bepalingen opgenomen over het einde van de franchiseovereenkomst, de postcontractuele fase. Middels de invoering van artikel 7:920 BW is de franchisegever verplicht om eventuele goodwill die in de onderneming aanwezig is en de omvang daarvan in de overeenkomst op te nemen. Ook worden aan het concurrentieverbod voorwaarden gesteld. Zo dient het concurrentieverbod schriftelijk te zijn, dient het onmisbaar te zijn voor de bescherming van knowhow en mag het verbod niet langer duren dan één jaar na einde van de overeenkomst. Indien in het nadeel van de franchisewerknemer van deze bepalingen wordt afgeweken, is de bepaling nietig.

Tot slot roept de wet een instemmingsrecht in het leven voor de franchisenemers ten aanzien van bepaalde wijzigingen op beslissingen van de franchisegever. Als de franchisegever de franchiseformule wil wijzigen of een soortgelijke formule wil laten exploiteren door derden en hiervoor zowel een bijdrage verlangt van franchisenemer of kan voorzien dat dit leidt tot omzetderving bij franchisenemer, is de instemming van de franchisenemer vereist.

Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode voor bestaande franchiseovereenkomsten. Deze overgangsperiode heeft betrekking op specifieke bepalingen, zoals de goodwill, het instemmingsrecht en het concurrentiebeding. Nieuwe franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten, dienen per direct te voldoen aan de regels uit de Wet Franchise.

Wilt u meer informatie over de nieuwe Wet Franchise of wilt u als franchisegever of -nemer graag weten wat uw rechten en plichten zijn op grond van de nieuwe wet? Neem dan contact met ons op via info@cs-advocaten.eu of op telefoonnummer 0475-35 20 10.


Terug