Privacy statement

Privacy Statement
Cornelissen & Snijders Advocaten (C&S Advocaten) verwerkt dagelijks informatie over personen. C&S Advocaten respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk en houdt zich daarbij uiteraard aan de wet. In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.
C&S Advocaten, gevestigd aan de Kapellerlaan 35-37 te (6041 JB) Roermond) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
C&S Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening
Om u te kunnen  helpen middels onze dienstverlening hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet en onze gedragsregels, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

Social media
C&S Advocaten  is actief op sociale media, zoals op LinkedIn en Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sollicitaties
C&S Advocaten verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven en cv’s van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 2 maanden na afloop van de procedure worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft uw persoonsgegevens langer op te slaan.

Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten C&S Advocaten, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze opdracht en dienstverlening jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van (gerechtelijke) procedures. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen.

Toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan partijen waarmee wij samenwerken zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers, websitebeheerder, de beheerder van het CRM-systeem, de Raad voor Rechtsbijstand en de Stichting Beheer Derdengelden C&S Advocaten

Voldoen aan juridische verplichtingen
We delen persoonsgegevens met bijvoorbeeld deurwaarders en rechtbanken als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. C&S Advocaten maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In beginsel bewaren wij persoonsgegevens alleen zo lang dat nodig is om u onze  diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: C&S Advocaten, Kapellerlaan 35-37, 6041 JB Roermond (info@cs-advocaten.eu).

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
Versie mei 2018